+46 8 6684480 OBS tillfällig infart:
Lastkaj till höger om Slakthusgatan 26
, Stockholm
Mån-Fre 10.00-18.00

                           

Villkor för uthyrning

Har du frågor gällande villkor, kontakta oss gärna.

§ 1 Tillämplighet: Nedanstående villkor skall gälla, om annat inte avtalats mellan uthyrare och hyrestagaren.

§ 2 Förkortningar: Showlighters Sweden nedan kallat SHL.

§ 3 Leverans: All leverans sker fritt från SHL:s lager i Stockholm om inget annat överenskommits. Ombesörjer SHL:s transport tillkommer transport/fraktkostnader.

§ 4 Priser: Alla priser i SHL:s prislistor avser hyror där hyrestagaren själv hämtar utrustningen, eller genom bud. Priserna anges i pris per första dygn. Vid långtidshyra används pristariff.

§ 5 Betalning: Hyran debiteras mot betal-/kreditkort vid hyresperiodens början, eller om så överenskommits, faktureras hyran vid återlämnandet av utrustningen. Konto fås efter sedvanlig kreditprövning. Faktureringsavgift om 45:- tillkommer på faktura understigande 150:-, netto exkl. moms. Minsta hyresdebitering är 200kr exkl. moms. Under vissa perioder/tillfällen kan en depositionsavgift förekomma.

Betalning för långtidhyra sker i förskott mot faktura 10 dagar netto.

Transport utförd av SHL inom Stor-Stockholm debiteras enligt offert. Natt samt helger tillkommer jourtaxa med 100%.

§ 6 Personal: Uthyrningsvillkoren gäller både när SHL:s har personal på plats och när hyresmannen själv står för personal. Observera att vår personal ej ingår i priset.

§ 7 Hyrestid: Med hyresperiod avses den tid som löper mellan det att utrustningen lämnar SHL:s lager till dess att den återlämnas, oavsett om detta sker av hyrestagaren själv eller genom bud/fraktbolag. Ut och inlämning sker alltid från samma ställe om inte annat avtalats.

§ 8 Avbokning/preliminär bokning: SHL arbetar inte med preliminär bokning utan varje bokning behandlas som definitiv. Avbokning av bokad utrustning måste göras senast 4-dagar före den bokade hyrestidens början. Om detta ej är gjort utgår en avbokningsavgift enligt följande:

Avbokning 2-3 dagar innan 30% av hyresbeloppet. Avbokning 1 dag innan samt samma dag 50% av hyresbeloppet.

§ 9 Återlämning: Vid de fall där hyresmannen ej förlänger hyresperioden och dröjer med återlämnandet av utrustning efter avtalad hyresperiods slut, är hyrestagaren skyldig att till SHL betala för varje dygn som påbörjats utöver den avtalade hyresperioden med en dygnshyra per försenat dygn.

§ 10 Hyrestagarens Ansvar/skyldighet: Hyrestagaren är ensam ansvarig under hela hyresperioden för skada på och eller förlust av hyrd utrustning oavsett om det beror på vållande eller våda (olyckshändelse). Det åläggs hyrestagaren att bruk och handhavande av utrustningen sker på sådant sätt att skada ej sker. Samt att utrustningen återlämnas i samma skick som vid utlämnande. Detta inkluderar alla delar i utrustningen.

Det åläggs hyrestagaren att vid början av hyresperioden kontrollera att utrustningen är i funktionsdugligt skick, vilket kvitteras av uthyraren.

Detta sker oftast i samband med uppkopplingsanvisningar för hyrestagaren på SHL:s lager i samband med utlämningstillfället.

Vid återlämnandet av utrustning testas funktionsdugligheten samt att utrustningen är komplett och rengjord. Hyrestagaren erhåller då en kvittens på detta.

Det åläggs hyrestagaren att hålla utrustningen försäkrad, under hela hyresperioden till utrustningens fulla värde. Vid eventuell skada på och eller förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen är hyrestagaren skyldig att utan dröjsmål ersätta SHL för den försvunna/skadade utrustningen oavsett eventuella nedsättningar från försäkringsbolag. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart meddela SHL när skada eller förlust inträffat. Med skada menas ej interna fel på utrustningen orsakade av förslitning eller fabrikationsfel som hyrestagaren ej kan göras ansvarig för.

§ 11 Uthyrarens ansvar/ skyldighet: SHL ansvarar för att utrustningen är felfri och funktionsduglig vid utlämningstillfället.

Skulle fel eller skada uppstå under hyresperioden skall hyrestagaren meddela SHL:s snarast. Ev. fel skall repareras av serviceavdelningen på SHL och får inte utföras av hyrestagaren utan SHL:s godkännande.

Hyrestagaren ansvarar för att defekt utrustning kommer SHL tillhanda för reparation eller utbyte. SHL har rätt att ersätta defekt eller skadad utrustning med likvärdig utrustning om ersättningsutrustning av samma typ och fabrikat ej finns tillgänglig.

Långhyra: Uthyraren garanterar service på plats inom 48 timmar från anmälan om felet på utrustningen inte kan avhjälpas via telefon. Hyrestagaren medger SHL tillträde till de lokaler där utrustningen finns, för kontrollservice eller annat åtagande i samband med hyrd utrustning.

§ 12 Äganderätt: Utrustningen kvarstår i SHL:s ägo under hela hyresperioden. Hyrestagaren får därför inte låna ut, pantsätta, överlåta byta ut eller sälja utrustningen. Den får ej heller uthyras i andra hand eller föras utomlands, utan SHL:s medgivande. SHL:s märkning av utrustning får ej avlägsnas eller övertäckas.

§ 13 Uthämtning: Hyrestagaren ansvarar själv för att beställd och erforderlig utrustning hämtas vid hämtningstillfället. SHL:s kan ej göras ansvarig för ej beställda erforderliga delar, eller hos SHL:s kvarglömd utrustning.

§ 14 Kunskap: Hyrestagaren är skyldig att äga nödig kännedom för inkoppling av utrustningen på det allmänna elnätet. Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen ej utsätts för skada vid inkoppling till elnät och/eller sammankoppling med annan utrustning. Hyrestagaren äger ej rätt att göra ingrepp i utrustningen, utöver lampbyte och eller säkringsbyte, även om han är tekniskt kunnig. Ej heller låta annan än av SHL utsedd person utföra reparationer av utrustningen. Har fel uppstått på utrustningen pga. åtgärd från hyrestagarens sida är SHL ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning till förfogande, eller reparera utrustningen utan att hyrestagaren erlägger ersättning härför.

§ 15 Elsäkerhet: Vid arrangemang där SHL tillhandahåller såväl utrustning som personal svarar hyrestagaren att erforderlig elektricitet enligt hyreskontraktet finns tillgänglig och att samtliga el-uttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesman. Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig el-spänning debiteras hyrestagaren.

§ 16 Ersättning: SHL kan ej hållas ansvariga för uteblivna intäkter p.g.a. defekt utrustning.

§ 17 Riggning: Hyrestagaren ansvarar för slutbesiktning av SHL upphängd/riggad utrustning.